25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników ZANUSSI TL552CDzięki nieocenionej bazie danych, 338 opinii o ZANUSSI TL552C, Diplotop porównuje ZANUSSI TL552C z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla ZANUSSI TL552C.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne ZANUSSI
Najpopularniejsze produkty ZANUSSI
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o ZANUSSI TL552C

Według użytkowników, ZANUSSI TL552C jest względnie przyjazny użytkownikowi.Przeciętnie użytkownicy są usatysfakcjonowani niezawodnością produktu., Ale użytkownicy mają bardzo różne zdania. Jeśli chcesz się upewnić, że ZANUSSI TL552C spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Wydajność została oceniona przez użytkowników jako średnia., Ale opinia użytkowników jest bardzo zróżnicowana. Użytkownicy twierdzą, że cena jest odpowiednia w stosunku do oferowanych usług Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ZANUSSI TL552C (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Nie u¿ywaæ alkoholu, rozpuszczalników itp. , oerodków i g¹bek szoruj¹cych. · Usun¹æ resztki wody: Podstawiæ niskie naczynie, odkrêciæ pokrywê filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ustawiæ w po³o¿eniu pionowym, tak jak pokazano na rysunku. Poczekaæ, a¿ woda sp³ynie. · Wyj¹æ filtr: Odkrêciæ filtr i wyj¹æ. Oczyoeciæ pod bie¿¹c¹ wod¹. W³o¿yæ filtr i przykrêciæ go obracaj¹c w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Pojemnik na oerodki pior¹ce Regularnie nale¿y czyoeciæ pojemnik na oerodki pior¹ce, aby usun¹æ pozosta³ooeci detergentów i zapewniæ sprawn¹ pracê urz¹dzenia. Pojemnik mo¿na ³atwo wyj¹æ do czyszczenia. Wyjmowanie pojemnika: Wcisn¹æ dwa elementy po bokach dozownika i wyci¹gn¹æ go do góry. Oczyoeciæ pod strumieniem bie¿¹cej wody przy pomocy ma³ej szczoteczki lub szmatki. Sprawdziæ, czy syfony na tylnej oeciance dozownika nie s¹ zatkane. Po oczyszczeniu filtra nale¿y zamkn¹æ drzwiczki. Podczas pracy urz¹dzenia drzwiczki musza byæ zamkniête, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo. Wk³adanie pojemnika: W³o¿yæ dozownik wykonuj¹c powy¿sze czynnooeci w odwrotnej kolejnooeci. * w zale¿nooeci od modelu 7 8. CO ZROBIC, GDY. ? Pralka zostala poddana testom sprawdzajacym w czasie produkcji. Jednak, gdy pojawi sie jakas usterka lub problem z obsluga urzadzenia nalezy sprawdzic ponizsze wyjasnienia/wykonac nastepujace czynnosci przed wezwaniem autoryzowanego serwisu: Objawy Pralka nie dzia³a lub nie pobiera wody Proponowane rozwiazanie · pralka jest nieprawid³owo pod³¹czona, instalacja elektryczna jest niesprawna; · pokrywa pralki oraz klapki bêbna s¹ niedomkniête lub nieprawid³owo zamkniête; · nie ustawiono programu prania · nast¹pi³a przerwa w dostawie energii elektrycznej; · nast¹pi³a awaria sieci wodoci¹gowej; · zawór wodny jest zakrêcony; · dop³yw wody jest zablokowany...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy TL552C jest łatwy w użyciu?

338 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ZANUSSI TL552C jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

258141127392343362686
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.49
= 3.12

Przeciętny wynik wynosi 6.49, a średnia różnica 3.12.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy TL552C jest bardzo wydajny?

338 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ZANUSSI TL552C jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

224181734412540343568
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.30
= 3.01

Przeciętny wynik wynosi 6.3, a średnia różnica 3.01.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy TL552C jest solidny i wytrzymały?

338 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz ZANUSSI TL552C jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

18891825352248402986
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.70
= 2.96

Przeciętny wynik wynosi 6.7, a średnia różnica 2.96.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy TL552C ma dobry stosunek ceny do jakości?

338 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

234131521373346392681
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.57
= 2.99

Przeciętny wynik wynosi 6.57, a średnia różnica 2.99.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.