25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników ZANUSSI T834VDzięki nieocenionej bazie danych, 185 opinii o ZANUSSI T834V, Diplotop porównuje ZANUSSI T834V z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla ZANUSSI T834V.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne ZANUSSI
Najpopularniejsze produkty ZANUSSI
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o ZANUSSI T834V

Użytkownicy ZANUSSI T834V uważają, że jest praktyczny i przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uważają, że jest solidny., Ale użytkownicy nie są zgodni w tej kwestii. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między ZANUSSI T834V i innymi produktami.

Przeciętny użytkownik jest usatysfakcjonowany wydajnością produktu., Ale użytkownicy mają bardzo różne zdania. Produkt jest uważany za wartościowy dzięki swojej cenie Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla ZANUSSI T834V przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Przestrzegaæ wskazówek producenta preparatu, dotycz¹cych dozo-wania oraz czêstotliwooeci usuwania kamienia. Obudowa Obudowê nale¿y myæ roztworem ciep³ej wody z ³agodnym detergentem. Nie u¿ywaæ alkoholu, rozpuszczalników itp. , oerodków i g¹bek szoruj¹cych. · Usun¹æ resztki wody: Podstawiæ niskie naczynie, odkrêciæ pokrywê filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ustawiæ w po³o¿eniu pionowym, tak jak pokazano na rysunku. Poczekaæ, a¿ woda sp³ynie. · Wyj¹æ filtr: Odkrêciæ filtr i wyj¹æ. Oczyoeciæ pod bie¿¹c¹ wod¹. W³o¿yæ filtr i przykrêciæ go obracaj¹c w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Pojemnik na oerodki pior¹ce Regularnie nale¿y czyoeciæ pojemnik na oerodki pior¹ce, aby usun¹æ pozosta³ooeci detergentów i zapewniæ sprawn¹ pracê urz¹dzenia. Pojemnik mo¿na ³atwo wyj¹æ do czyszczenia. Wyjmowanie pojemnika: Wcisn¹æ dwa elementy po bokach dozownika i wyci¹gn¹æ go do góry. Oczyoeciæ pod strumieniem bie¿¹cej wody przy pomocy ma³ej szczoteczki lub szmatki. Sprawdziæ, czy syfony na tylnej oeciance dozownika nie s¹ zatkane. Po oczyszczeniu filtra nale¿y zamkn¹æ drzwiczki. Podczas pracy urz¹dzenia drzwiczki musza byæ zamkniête, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo. Wk³adanie pojemnika: W³o¿yæ dozownik wykonuj¹c powy¿sze czynnooeci w odwrotnej kolejnooeci. * w zale¿nooeci od modelu 7 8. CO ZROBIC, GDY. ? Pralka zostala poddana testom sprawdzajacym w czasie produkcji...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy T834V jest łatwy w użyciu?

185 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ZANUSSI T834V jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

122610823172510963
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.81
= 3.08

Przeciętny wynik wynosi 6.81, a średnia różnica 3.08.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy T834V jest bardzo wydajny?

185 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ZANUSSI T834V jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

8431113221622161753
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.84
= 2.91

Przeciętny wynik wynosi 6.84, a średnia różnica 2.91.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy T834V jest solidny i wytrzymały?

185 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz ZANUSSI T834V jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1016910221223151265
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.03
= 2.99

Przeciętny wynik wynosi 7.03, a średnia różnica 2.99.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy T834V ma dobry stosunek ceny do jakości?

185 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

144196221718161365
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.97
= 3.13

Przeciętny wynik wynosi 6.97, a średnia różnica 3.13.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.