25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników UNOMAT B 24 TACDzięki nieocenionej bazie danych, 20 opinii o UNOMAT B 24 TAC, Diplotop porównuje UNOMAT B 24 TAC z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla UNOMAT B 24 TAC.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne UNOMAT
Najpopularniejsze produkty UNOMAT
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o UNOMAT B 24 TAC

Użytkownicy słabo ocenili UNOMAT B 24 TAC w kategorii przyjazności dla użytkownikaUżytkownicy uważają, że jest bardzo nietrwały., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Jeśli chcesz się upewnić, że UNOMAT B 24 TAC spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Według użytkowników produkt jest wydajny., Użytkownicy w większości się z tym zgadzają. Użytkownicy uznali, że produkt wart jest swojej ceny Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla UNOMAT B 24 TAC (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Zbiornik na œrodek nab³yszczaj¹cy powinien byæ nape³niony: • gdy na panelu kontrolnym pulsuje lampka kontrolna BRAK ŒRODKA NAB£YSZCZAJ¥CEGO*; 1. Jeœli jednak tak siê zdarzy, G szybko wytrzeæ plamê such¹ szmatk¹. Dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego Regulacja dozowania œrodka nab³yszczaj¹cego W przypadku niezadowalaj¹cych wyników zmywania lub suszenia mo¿na wyregulowaæ dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego. Przy pomocy œrubokrêta obracaæ regulatorem (F), wybieraj¹c jedno spoœród 6 po³o¿eñ (regulacja fabryczna to 4): • jeœli na naczyniach pozostaj¹ smugi, nale¿y ustawiæ regulator na ni¿sz¹ wartoœæ (1-3). jeœli pozostaj¹ krople wody lub plamy wapiennego osadu , nale¿y ustawiæ regulator na wy¿sz¹ wartoœæ (4-6). Ustawianie twardoœci wody Ka¿da zmywarka wyposa¿ona jest w zmiêkczacz wody, który, dziêki wykorzystaniu soli regeneracyjnej w³aœciwej dla danego rodzaju zmywarki, zapewnia odwapnion¹ wodê do mycia naczyñ. ta zmywarka posiada regulacjê , które zmniejsza zanieczyszczenie i optymalizuje wyniki mycia odpowiednio do twardoœci wody. Wartoœæ ta dostêpna jest w Przedisêbiorstwie, które zarz¹dza wod¹ pitn¹. - Otworzyæ drzwi i w³¹czyæ urz¹dzenie , naciskaj¹c przycisk ON/OFF. W celu uzyskania dobrych wyników zmywania nale¿y dbaæ o to, aby pojemnik na sól nigdy nie by³ pusty. sól regeneruj¹ca eliminuje wapñ z wody , nie dopuszczaj¹c do powstawania osadów na naczyniach. Pojemnik na sól znajduje siê w dolnej czêœci zmywarki (patrz Opis) i powinien byæ nape³niany: • gdy zielony p³ywak * jest niewidoczny podczas obserwacji korka soli; • gdy na panelu kontrolnym pulsuje lampka kontrolna BRAK ŒRODKA NAB£YSZCZAJ¥CEGO*; 1. Tylko za pierwszym razem: Nape³niæ do pe³na zbiornik wod¹...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy B 24 TAC jest łatwy w użyciu?

20 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że UNOMAT B 24 TAC jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00023432303
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.20
= 2.18

Przeciętny wynik wynosi 6.2, a średnia różnica 2.18.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy B 24 TAC jest bardzo wydajny?

20 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że UNOMAT B 24 TAC jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00040423214
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.50
= 2.44

Przeciętny wynik wynosi 6.5, a średnia różnica 2.44.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy B 24 TAC jest solidny i wytrzymały?

20 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz UNOMAT B 24 TAC jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00023442113
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.15
= 2.20

Przeciętny wynik wynosi 6.15, a średnia różnica 2.2.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy B 24 TAC ma dobry stosunek ceny do jakości?

20 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00122225114
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.50
= 2.46

Przeciętny wynik wynosi 6.5, a średnia różnica 2.46.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.