25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników UNOMAT B 24Dzięki nieocenionej bazie danych, 9 opinii o UNOMAT B 24, Diplotop porównuje UNOMAT B 24 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla UNOMAT B 24.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne UNOMAT
Najpopularniejsze produkty UNOMAT
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o UNOMAT B 24

Przeciętny użytkownik uważa, że UNOMAT B 24 jest dużo trudniejszy w obsłudze niż produkty konkurencji.Użytkownicy słabo ocenili produkt za trwałość i odporność., Oraz wielu użytkowników podziela to zdanie. Jeśli chcesz się upewnić, że UNOMAT B 24 spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Nabywcy uważają, że produkt nie jest wydajny., Co więcej, większość użytkowników podziela tą opinię. Produkt został uznany jako drogi w stosunku do tego co oferuje Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla UNOMAT B 24 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
sól regeneruj¹ca eliminuje wapñ z wody , nie dopuszczaj¹c do powstawania osadów na naczyniach. Pojemnik na sól znajduje siê w dolnej czêœci zmywarki (patrz Opis) i powinien byæ nape³niany: • gdy zielony p³ywak * jest niewidoczny podczas obserwacji korka soli; • gdy na panelu kontrolnym pulsuje lampka kontrolna BRAK ŒRODKA NAB£YSZCZAJ¥CEGO*; 1. Tylko za pierwszym razem: Nape³niæ do pe³na zbiornik wod¹. Wyci¹gn¹æ lejek*, usun¹æ sól z zewnêtrznej czêœci otworu zbiornika; przed zakrêceniem nale¿y korek wyp³ukaæ pod bie¿¹c¹ wod¹, ustawiæ g³ówk¹ w dó³ po to, aby wyciek³a woda z czterech szpar znajduj¹cych siê w formie gwiazdy pod korkiem. W razie koniecznoœci wsypaæ sól przed cyklem mycia, aby usun¹æ roztwór soli, który wyp³yn¹³ z pojemnika. dozowanie soli regeneracyjnej & * Tylko w niektórych modelach. Konserwacja i utrzymanie • Zakrêcaæ zawór wody po ka¿dym zmywaniu, aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa wycieków. • Wyjmowaæ wtyczkê z kontaktu przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia oraz podczas czynnoœci konserwacyjnych. • Ewentualne plamy w komorze wewnêtrznej mo¿na czyœciæ przy pomocy szmatki zmoczonej w roztworze wody i niewielkiej iloœci octu. Wy³¹czanie wody i pr¹du elektrycznego odkrêciæ wodê i odczekaæ, a¿ bêdzie ona przejrzysta i wolna od zanieczyszczeñ. PL Od czasu do czasu czyœciæ filtr dop³ywu wody znajduj¹cy siê na wyjœciu zaworu. Czyszczenie zmywarki Czyszczenie filtrów Zespó³ filtruj¹cy sk³ada siê z trzech filtrów, które oczyszczaj¹ wodê wykorzystywan¹ do mycia z resztek ¿ywnoœci i ponownie wprowadzaj¹ j¹ do obiegu: w celu zapewnienia dobrych rezultatów mycia konieczne jest ich czyszczenie. czyœciæ filtry regularnie. Nie nale¿y u¿ywaæ zmywarki bez filtrów lub z od³¹czonym filtrem...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy B 24 jest łatwy w użyciu?

9 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że UNOMAT B 24 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00022012200
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 5.56
= 1.95

Przeciętny wynik wynosi 5.56, a średnia różnica 1.95.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy B 24 jest bardzo wydajny?

9 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że UNOMAT B 24 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00020033100
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 5.89
= 1.66

Przeciętny wynik wynosi 5.89, a średnia różnica 1.66.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy B 24 jest solidny i wytrzymały?

9 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz UNOMAT B 24 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00011024100
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.11
= 1.52

Przeciętny wynik wynosi 6.11, a średnia różnica 1.52.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy B 24 ma dobry stosunek ceny do jakości?

9 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

01101032001
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 5.44
= 2.59

Przeciętny wynik wynosi 5.44, a średnia różnica 2.59.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.