25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników M-SYSTEM EHG6760XDzięki nieocenionej bazie danych, 1 opinii o M-SYSTEM EHG6760X, Diplotop porównuje M-SYSTEM EHG6760X z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla M-SYSTEM EHG6760X.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne M-SYSTEM
Najpopularniejsze produkty M-SYSTEM
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o M-SYSTEM EHG6760X

Według użytkowników, M-SYSTEM EHG6760X jest względnie przyjazny użytkownikowi.Przeciętnie użytkownicy uważają, że produkt jest dużo bardziej niezawodny niż produkty konkurencji., W tej kwestii użytkownicy są jednomyślni. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między M-SYSTEM EHG6760X i innymi produktami.

Wydajność została oceniona przez użytkowników jako średnia., Oraz wielu użytkowników podziela to zdanie. Produkt jest tani jak barszcz Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla M-SYSTEM EHG6760X przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Przy pe³nej mocy obni¿enie cioenienia nie mo¿e przekraczaæ 5%. Na utratê cioenienia maj¹ wp³yw nastêpuj¹ce czynniki : maksymalna wydajnooeæ licznika; oerednica i d³ugooeæ rury przed licznikiem i za licznikiem; przekrój przep³ywu ró¿nych kurków w instalacji gazowej; oerednica ewentualnych elementów pod³¹czeniowych. A) Koñcówka z³¹czki z nakrêtk¹ B) Uszczelka C) Kolanko 2 x G1/2 FO 2365 Rys. 5 6 Pod³¹czenie do instalacji elektrycznej Urz¹dzenie przeznaczone jest do pod³¹czenia do sieci zasilaj¹cej o napiêciu 220 V - 230 V / jedna faza. Pod³¹czenie do instalacji elektrycznej musi byæ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami ! Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia do instalacji elektrycznej nale¿y sprawdziæ, czy: · instalacja elektryczna przystosowana jest do obci¹¿enia tym urz¹dzeniem (patrz tabliczka znamionowa); · sieæ zasilaj¹ca jest uziemiona zgodnie z przepisami; · wielobiegunowe gniazdo lub w³¹cznik jest dostêpne po zabudowaniu urz¹dzenia. Jeoeli chc¹ Pañstwo wykonaæ bezpooerednie pod³¹czenie do sieci elektrycznej, konieczne jest zainstalowanie wielobiegunowego w³¹cznika z minimalnym rozwarciem styków 3 mm. Przewód uziemiaj¹cy (¿ó³to-zielony) nie mo¿e zostaæ przerwany przez w³¹cznik. Br¹zowy przewód fazowy (wychodz¹cy z klemy ,,L" listwy zaciskowej) musi byæ po³¹czony zawsze do fazowego pod³¹czenia sieciowego. Przewód zasilaj¹cy musi byæ tak u³o¿ony, aby w ¿adnym punkcie nie osi¹gn¹³ temperatury wy¿szej o 90oC od temperatury pomieszczenia. Producent nie odpowiada za szkody i wypadki powsta³e wskutek nieprzestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów bezpieczeñstwa. Przewód zerowy Przewód uziemiaj¹cy (¿ó³to-zielony) Rys. 6 FO 0073 WYMIANA PRZEWODU ZASILAJ¥CEGO W przypadku koniecznooeci wymiany przewodu zasilaj¹cego nale¿y go zast¹piæ przewodem typu HO5 V2V2-F (T90) lub o wy¿szej wartooeci, odpornym na obci¹¿enie i temperaturê osi¹gniêt¹ podczas pracy urz¹dzenia...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EHG6760X jest łatwy w użyciu?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że M-SYSTEM EHG6760X jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000001000
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 7, a średnia różnica 0.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EHG6760X jest bardzo wydajny?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że M-SYSTEM EHG6760X jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000001000
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 7, a średnia różnica 0.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EHG6760X jest solidny i wytrzymały?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz M-SYSTEM EHG6760X jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000000010
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 9.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 9, a średnia różnica 0.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EHG6760X ma dobry stosunek ceny do jakości?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000000001
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 10.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 10, a średnia różnica 0.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.