25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników JAMO A 3SUB.5Dzięki nieocenionej bazie danych, 22 opinii o JAMO A 3SUB.5, Diplotop porównuje JAMO A 3SUB.5 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla JAMO A 3SUB.5.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne JAMO
Najpopularniejsze produkty JAMO
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o JAMO A 3SUB.5

Przeciętnie użytkownicy uważają, że łatwość obsługi JAMO A 3SUB.5 jest na dobrym poziomie.Nabywcy uważają, że produkt nie wyróżnia się niezawodnością ani odpornością., Ale zdania użytkowników są podzielone. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między JAMO A 3SUB.5 i innymi produktami.

Użytkownicy uważają produkt za całkiem wydajny., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Użytkownicy uważają, że produkt jest oferowany we właściwej cenie Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla JAMO A 3SUB.5 przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
0508) od The Woolmark Company, które certyfikuje pranie w pralce wszystkich wyrobów we³nianych, tak¿e tych. Wysun¹æ szufladkê i umieœciæ w niej œrodek pior¹cy lub dodatkowy w nastêpuj¹cy sposób. 1 2 3 przegródka 1: Œrodek pior¹cy do prania wstêpnego (w proszku) przegródka 2: Œrodek pior¹cy do prania w³aœciwego (w proszku lub w p³ynie) P³ynny œrodek do prania nale¿y wlaæ dopiero przed samym uruchomieniem programu. przegródka 3: Œrodki dodatkowe (zmiêkczaj¹ce , itp. ) Œrodek zmiêkczaj¹cy nie powinien wyp³ywaæ poza kratkê. Przed ka¿dym wirowaniem, aby unikn¹æ nadmiernych drgañ oraz jednorodnie roz³o¿yæ wsad, bêben wykonuje obroty z prêdkoœci¹ nieco wiêksz¹ ni¿ podczas prania. jeœli pomimo kolejnych prób wsad nie zostanie równomiernie roz³o¿ony , maszyna wykona wirowanie z prêdkoœci¹ mniejsz¹ od przewidzianej. W przypadku nadmiernego niezrównowa¿enia pralka wykona roz³o¿enie wsadu zamiast wirowania. Aby zapewniæ lepsze roz³o¿enie wsadu oraz jego w³aœciwe zrównowa¿enie, zaleca siê wymieszanie du¿ych i ma³ych sztuk bielizny. Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania informacji dotycz¹cych postêpowania z ich zu¿ytymi urz¹dzeniami gospodarstwa domowego. PL Ogólne zasady bezpieczeñstwa • Urz¹dzenie to nie jest przeznaczone do u¿ytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawnoœci fizycznej, zmys³owej lub umys³owej oraz nieposiadaj¹ce odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e u¿ywaj¹ go pod nadzorem lub po otrzymaniu wskazówek od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeñstwo. • Nie dotykaæ pralki, stoj¹c przy niej boso lub maj¹c mokre lub wilgotne rêce albo stopy. • Nie dotykaæ odprowadzanej wody, gdy¿ mo¿e ona osi¹gaæ wysokie temperatury...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy A 3SUB.5 jest łatwy w użyciu?

22 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że JAMO A 3SUB.5 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

01002603415
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.86
= 2.44

Przeciętny wynik wynosi 6.86, a średnia różnica 2.44.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy A 3SUB.5 jest bardzo wydajny?

22 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że JAMO A 3SUB.5 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00111604405
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.77
= 2.35

Przeciętny wynik wynosi 6.77, a średnia różnica 2.35.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy A 3SUB.5 jest solidny i wytrzymały?

22 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz JAMO A 3SUB.5 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00011614306
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.05
= 2.20

Przeciętny wynik wynosi 7.05, a średnia różnica 2.2.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy A 3SUB.5 ma dobry stosunek ceny do jakości?

22 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00002615206
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.05
= 2.12

Przeciętny wynik wynosi 7.05, a średnia różnica 2.12.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.