25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników JAMO A 303Dzięki nieocenionej bazie danych, 12 opinii o JAMO A 303, Diplotop porównuje JAMO A 303 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla JAMO A 303.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne JAMO
Najpopularniejsze produkty JAMO
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o JAMO A 303

Zdaniem użytkowników JAMO A 303 jest trudny w użyciu.Przeciętnie użytkownicy są usatysfakcjonowani niezawodnością produktu., Ale opinie użytkowników odrobinę się różnią. Możesz zajrzeć na forum JAMO A 303 aby dowiedzieć się z jakimi problemami spotykają się użytkownicy oraz jak je rozwiązują.

Użytkownicy produktu przyznali niskie oceny za wydajność., Ale zdania użytkowników są podzielone. Użytkownicy uznali, że produkt jest bardzo drogi w stosunku do jego możliwości Możesz pobrać instrukcję dla JAMO A 303 aby upewnić się, że produkt spełnia Twoje wymagania.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
W wyniku dzia³ania czujnika czas zmywania w programach automatycznych mo¿e ulec zmianie. Jeœli naczynia s¹ ma³o zabrudzone lub zosta³y uprzednio sp³ukane wod¹, nale¿y znacznie zmniejszyæ iloœæ œrodka myj¹cego. Zmiana programu w trakcie jego trwania Jeœli wybrano niew³aœciwy program, mo¿liwe jest dokonanie jego zmiany, pod warunkiem, ¿e zosta³ uruchomiony przed chwil¹: aby po w³¹czeniu zmywania zmieniæ wybrany cykl, nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie naciskaj¹c d³u¿ej przycisk ON/ OFF/Reset, ponownie je w³¹czyæ tym samym przyciskiem i dokonaæ wyboru nowego programu oraz ¿¹danych opcji. Opcje zmywania* OPCJE mog¹ byæ ustawiane, zmieniane lub kasowane dopiero po dokonaniu wyboru programu zmywania i przed naciœniêciem przycisku Start/Pauza. Mo¿liwy jest wybór tylko tych opcji, które s¹ zgodne z rodzajem wybranego programu. Jeœli dana opcja nie jest mo¿liwa dla wybranego programu, (patrz tabela programów) jej kontrolka szybko pulsuje 3 razy i s³ychaæ 2 krótkie sygna³y dŸwiêkowe. Jeœli zostanie ustawiona opcja, która nie mo¿e byæ ³¹czona z inn¹, wybran¹ wczeœniej, jej kontrolka pulsuje 3 razy, s³ychaæ 3 sygna³y dŸwiêkowe i kontrolka gaœnie, natomiast pozostaje w³¹czone ostatnie wybrane ustawienie. Aby anulowaæ b³êdnie wybran¹ opcjê, nale¿y ponownie nacisn¹æ jej przycisk. Dok³adanie dodatkowych naczyñ Nacisn¹æ przycisk Start/Pauza, (œwiat³o przycisku pulsuje). Otworzyæ drzwi, uwa¿aj¹c na wydobywaj¹c¹ siê parê, i w³o¿yæ naczynia. Nacisn¹æ przycisk Start/Pauza (œwiat³o sta³e): cykl zostaje wznowiony po d³ugim sygnale dŸwiêkowym. Naciœniêcie przycisku Start/Pauza w celu zatrzymania urz¹dzenia powoduje przerwanie zarówno programu, jak i Startu z opóŸnieniem, jeœli zosta³ on ustawiony...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy A 303 jest łatwy w użyciu?

12 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że JAMO A 303 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00006200112
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 5.92
= 2.43

Przeciętny wynik wynosi 5.92, a średnia różnica 2.43.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy A 303 jest bardzo wydajny?

12 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że JAMO A 303 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00204212001
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 5.00
= 2.16

Przeciętny wynik wynosi 5, a średnia różnica 2.16.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy A 303 jest solidny i wytrzymały?

12 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz JAMO A 303 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00004211112
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.33
= 2.29

Przeciętny wynik wynosi 6.33, a średnia różnica 2.29.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy A 303 ma dobry stosunek ceny do jakości?

12 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

10004210013
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 5.92
= 3.04

Przeciętny wynik wynosi 5.92, a średnia różnica 3.04.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.