25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników CREATIVE TRAVELSOUND ZEN MOZAICDzięki nieocenionej bazie danych, 8 opinii o CREATIVE TRAVELSOUND ZEN MOZAIC, Diplotop porównuje CREATIVE TRAVELSOUND ZEN MOZAIC z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla CREATIVE TRAVELSOUND ZEN MOZAIC.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne CREATIVE
Najpopularniejsze produkty CREATIVE
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o CREATIVE TRAVELSOUND ZEN MOZAIC

Użytkownicy słabo ocenili CREATIVE TRAVELSOUND ZEN MOZAIC w kategorii przyjazności dla użytkownikaUżytkownicy uważają produkt za względnie nietrwały., Ale nie wszyscy tak uważają. Możesz zajrzeć na forum CREATIVE TRAVELSOUND ZEN MOZAIC aby dowiedzieć się z jakimi problemami spotykają się użytkownicy oraz jak je rozwiązują.

Według użytkowników produkt jest wydajny., Użytkownicy w większości się z tym zgadzają. Przeciętny Kowalski uznał, że produkt wart jest swojej ceny Możesz pobrać instrukcję dla CREATIVE TRAVELSOUND ZEN MOZAIC aby upewnić się, że produkt spełnia Twoje wymagania.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
• Unikaæ tworzenia siê brzydkich zapachów • • Pozostawiaæ zawsze przymkniête drzwiczki, aby unikaæ odstoin wilgoci. Regularnie czyœciæ owalne uszczelki hermetyzuj¹ce drzwiczki oraz pojemniki na œrodek myj¹cy przy pomocy wilgotnej g¹bki. Od czasu do czasu dobrze jest sprawdzaæ je i czyœciæ przy pomocy niemetalowej • raz na miesi¹c nale¿y starannie wyczyœciæ ca³¹ grupê filtruj¹c¹: pó³kolisty talerz A, odstojnik B oraz filtr walcowy C (wyjmuje siê obracaj¹c go w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara). Podczas czyszczenia pomagaæ sobie szczotk¹ niemetalow¹. Zamontowaæ ponownie zespó³ filtracyjny i umieœciæ go na swoim miejscu wykonuj¹c czynnoœci 1 i 2, wskazane na ilustracji, do us³yszenia trzaœniêcia. Przy planowanym wyjeŸdzie na d³u¿szy czas • • • wykonaj jedno zmywanie na pusto. Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Oszczêdzanie wody i energii • Uruchamiaæ zmywarkê do naczyñ tylko z pe³nym wsadem. w oczekiwaniu na nape³nienie maszyny zapobiegaæ przykrym zapachom przy pomocy cyklu zwil¿ania (patrz programy). Wybieraæ program odpowiadaj¹cy rodzajowi naczyñ oraz stopniowi zabrudzenia pos³uguj¹c siê Tabel¹ programów: - dla naczyñ normalnie zabrudzonych stosowaæ program Eco, który zapewnia niskie zu¿ycie energii i wody. Opcja Uruchomienie ze zw³ok¹* (patrz Uruchamianie i u¿ytkowanie) mo¿e pomóc w organizacji zmywania pod tym wzglêdem. ogólne zasady bezpieczeñstwa • • • • • • • • • • • • Urz¹dzenie zaprojektowane zosta³o do u¿ytku domowego o charakterze nieprofesjonalnym. Urz¹dzenie powinno byæ u¿ywane do zmywania naczyñ w u¿ytku domowym tylko przez osoby doros³e zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy TRAVELSOUND ZEN MOZAIC jest łatwy w użyciu?

8 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że CREATIVE TRAVELSOUND ZEN MOZAIC jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00101202002
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.25
= 2.63

Przeciętny wynik wynosi 6.25, a średnia różnica 2.63.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy TRAVELSOUND ZEN MOZAIC jest bardzo wydajny?

8 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że CREATIVE TRAVELSOUND ZEN MOZAIC jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00011101103
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.13
= 2.67

Przeciętny wynik wynosi 7.13, a średnia różnica 2.67.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy TRAVELSOUND ZEN MOZAIC jest solidny i wytrzymały?

8 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz CREATIVE TRAVELSOUND ZEN MOZAIC jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00100211003
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.88
= 2.76

Przeciętny wynik wynosi 6.88, a średnia różnica 2.76.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy TRAVELSOUND ZEN MOZAIC ma dobry stosunek ceny do jakości?

8 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00100110203
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.38
= 2.69

Przeciętny wynik wynosi 7.38, a średnia różnica 2.69.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.