25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników BRIGGS & STRATTON 2.53 BADzięki nieocenionej bazie danych, 195 opinii o BRIGGS & STRATTON 2.53 BA, Diplotop porównuje BRIGGS & STRATTON 2.53 BA z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla BRIGGS & STRATTON 2.53 BA.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne BRIGGS & STRATTON
Najpopularniejsze produkty BRIGGS & STRATTON
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o BRIGGS & STRATTON 2.53 BA

Przeciętnie użytkownicy uważają, że łatwość obsługi BRIGGS & STRATTON 2.53 BA jest na dobrym poziomie.Nabywcy uważają, że produkt nie wyróżnia się niezawodnością ani odpornością., Ale opinia użytkowników jest bardzo zróżnicowana. Możesz zajrzeć na forum BRIGGS & STRATTON 2.53 BA aby dowiedzieć się z jakimi problemami spotykają się użytkownicy oraz jak je rozwiązują.

Użytkownicy uważają produkt za całkiem wydajny., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Użytkownicy uważają, że produkt jest oferowany we właściwej cenie Możesz pobrać instrukcję dla BRIGGS & STRATTON 2.53 BA aby upewnić się, że produkt spełnia Twoje wymagania.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Je¿eli na wyposa¿eniu by³a oewieca zap³onowa z rezystorem, nale¿y upewniæ siê, czy wymieniana oewieca jest tego samego typu. Niektóre czêoeci silnika, w szczególnooeci t³umik, staj¹ siê bardzo gor¹ce. Naruszeniem kodeksu Zasobów Publicznych stanu Kalifornia, rozdzia³ 4442, jest u¿ywanie lub obs³uga silnika na terenie leoenym, pokrytym krzewami lub traw¹, chyba ¿e uk³ad wydechowy wyposa¿ony jest w gasik iskier, zgodnie z definicj¹ podan¹ w rozdziale 4442 oraz utrzymywany w stanie sprawnym. inne stany lub jurysdykcje federalne mog¹ mieæ podobne przepisy. Skontaktuj siê z producentem wyposa¿enia oryginalnego, sprzedawc¹ detalicznym lub hurtowym, aby otrzymaæ gasik iskier zaprojektowany dla uk³adu wydechowego zainstalowanego w tym silniku. Konserwacja, wymiana lub naprawa urz¹dzeñ i systemów przeznaczonych do kontroli emisji spalin mo¿e byæ wykonywana przez dowolny warsztat naprawy silników lub osobê indywidualn¹. Jednak, aby uzyskaæ "bezp³atny" serwis urz¹dzeñ kontroli emisji spalin, czynnooeæ tam musi byæ wykonywana przez autoryzowanego sprzedawcê fabrycznego. Przed dokonywaniem regulacji lub napraw · Roz³¹czyæ akumulator przy zacisku ujemnym (tylko w przypadku silników z rozrusznikiem elektrycznym). Nie wolno manipulowaæ sprê¿ynami, ciêgnami lub innymi czêoeciami regulatora obrotów w celu zwiêkszenia prêdkooeci obrotowej silnika. Czêoeci zamienne musz¹ byæ takie same i musz¹ zostaæ zamontowane w takim samym po³o¿eniu jak czêoeci oryginalne. Nie wolno uderzaæ w ko³o zamachowe m³otkiem lub innymi twardymi przedmiotami, poniewa¿ ko³o mo¿e póYniej rozpaoeæ siê w czasie pracy silnika. Skontrowaæ t³umik (I, Rysunek 1) pod k¹tem pêkniêæ, brakuj¹cego wyposa¿enia lub innych uszkodzeñ...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2.53 BA jest łatwy w użyciu?

195 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BRIGGS & STRATTON 2.53 BA jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

6410814172125251550
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.79
= 2.83

Przeciętny wynik wynosi 6.79, a średnia różnica 2.83.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2.53 BA jest bardzo wydajny?

195 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BRIGGS & STRATTON 2.53 BA jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

816717192530231643
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.74
= 2.68

Przeciętny wynik wynosi 6.74, a średnia różnica 2.68.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2.53 BA jest solidny i wytrzymały?

195 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz BRIGGS & STRATTON 2.53 BA jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

828920152230202041
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.63
= 2.78

Przeciętny wynik wynosi 6.63, a średnia różnica 2.78.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2.53 BA ma dobry stosunek ceny do jakości?

195 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1178810182328202339
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.50
= 2.97

Przeciętny wynik wynosi 6.5, a średnia różnica 2.97.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.