25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników BRIGGS & STRATTON 2.48 XCDzięki nieocenionej bazie danych, 544 opinii o BRIGGS & STRATTON 2.48 XC, Diplotop porównuje BRIGGS & STRATTON 2.48 XC z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla BRIGGS & STRATTON 2.48 XC.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne BRIGGS & STRATTON
Najpopularniejsze produkty BRIGGS & STRATTON
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o BRIGGS & STRATTON 2.48 XC

Użytkownicy nie mają szczególnych problemów z obsługą BRIGGS & STRATTON 2.48 XC.Użytkownicy uważają produkt za względnie nietrwały., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Możesz zajrzeć na forum BRIGGS & STRATTON 2.48 XC aby dowiedzieć się z jakimi problemami spotykają się użytkownicy oraz jak je rozwiązują.

Według użytkowników produkt jest wydajny., Użytkownicy w większości się z tym zgadzają. Użytkownicy uznali, że produkt wart jest swojej ceny Możesz pobrać instrukcję dla BRIGGS & STRATTON 2.48 XC aby upewnić się, że produkt spełnia Twoje wymagania.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
** Nie jest wymagane dopóki nie stwierdzono problemów z osi¹gami silnika. UWAGA: W celu zapewnienia prawid³owego dzia³ania silnika wszystkie elementy wykorzystane do jego wytworzenia musz¹ pozostawaæ na swoim miejscu. GaYnik jest fabrycznie ustawiony na optymalne parametry pracy przy wiêkszooeci warunków. Jednak, je¿eli wymagana jest regulacja, skonsultowaæ siê w sprawie serwisu z autoryzowanym dealerem Briggs & Stratton. uWAGA: Producent sprzêtu , na którym zainstalowano silnik podaje maksymaln¹ prêdkooeæ obrotow¹ , z jak¹ ma pracowaæ silnik. Nie wolno przekraczaæ tej prêdkooeci obrotowej. Konserwacja, wymiana lub naprawa urz¹dzeñ i systemów przeznaczonych do kontroli emisji spalin mo¿e byæ wykonywana przez dowolny warsztat naprawy silników lub osobê indywidualn¹. Jednak, aby uzyskaæ "bezp³atny" serwis urz¹dzeñ kontroli emisji spalin, czynnooeæ tam musi byæ wykonywana przez autoryzowanego sprzedawcê fabrycznego. Wielkooeæ szczeliny oraz moment, patrz rozdzia³ Dane techniczne. uwaga: Na niektórych terenach w celu st³umienia sygna³ów zap³onu nale¿y u¿yæ oewiecy z rezystorem. Je¿eli na wyposa¿eniu by³a oewieca zap³onowa z rezystorem, nale¿y upewniæ siê, czy wymieniana oewieca jest tego samego typu. Niektóre czêoeci silnika, w szczególnooeci t³umik, staj¹ siê bardzo gor¹ce. Naruszeniem Kalifornijskiej ustawy o zasobach publicznych, Rozdzia³ 4442, jest stosowanie lub obs³ugiwanie silnika na jakimkolwiek terenie leoenym, zarooeniêtym krzakami lub traw¹, o ile uk³ad wydechowy nie jest wyposa¿ony w chwytacz iskier, zgodnie z definicj¹ rozdzia³u 4442, utrzymywany w stanie zdatnym do pracy. Inne stany lub przepisy federalne mog¹ stawiaæ takie same wymagania...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2.48 XC jest łatwy w użyciu?

544 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BRIGGS & STRATTON 2.48 XC jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

172615437656687354134
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.05
= 2.55

Przeciętny wynik wynosi 7.05, a średnia różnica 2.55.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2.48 XC jest bardzo wydajny?

544 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BRIGGS & STRATTON 2.48 XC jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

15379448968737452110
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.88
= 2.44

Przeciętny wynik wynosi 6.88, a średnia różnica 2.44.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2.48 XC jest solidny i wytrzymały?

544 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz BRIGGS & STRATTON 2.48 XC jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1641223377369885553114
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.80
= 2.56

Przeciętny wynik wynosi 6.8, a średnia różnica 2.56.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2.48 XC ma dobry stosunek ceny do jakości?

544 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

277614327361679345119
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.85
= 2.69

Przeciętny wynik wynosi 6.85, a średnia różnica 2.69.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.