25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników BRIGGS & STRATTON 2.48 BADzięki nieocenionej bazie danych, 206 opinii o BRIGGS & STRATTON 2.48 BA, Diplotop porównuje BRIGGS & STRATTON 2.48 BA z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla BRIGGS & STRATTON 2.48 BA.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne BRIGGS & STRATTON
Najpopularniejsze produkty BRIGGS & STRATTON
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o BRIGGS & STRATTON 2.48 BA

Użytkownicy BRIGGS & STRATTON 2.48 BA uważają, że jest praktyczny i przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uważają, że jest solidny., Ale użytkownicy nie są zgodni w tej kwestii. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między BRIGGS & STRATTON 2.48 BA i innymi produktami.

Przeciętny użytkownik jest usatysfakcjonowany wydajnością produktu., Ale użytkownicy mają bardzo różne zdania. Produkt jest uważany za wartościowy dzięki swojej cenie Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla BRIGGS & STRATTON 2.48 BA przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Je¿eli na wyposa¿eniu by³a oewieca zap³onowa z rezystorem, nale¿y upewniæ siê, czy wymieniana oewieca jest tego samego typu. Niektóre czêoeci silnika, w szczególnooeci t³umik, staj¹ siê bardzo gor¹ce. Naruszeniem kodeksu Zasobów Publicznych stanu Kalifornia, rozdzia³ 4442, jest u¿ywanie lub obs³uga silnika na terenie leoenym, pokrytym krzewami lub traw¹, chyba ¿e uk³ad wydechowy wyposa¿ony jest w gasik iskier, zgodnie z definicj¹ podan¹ w rozdziale 4442 oraz utrzymywany w stanie sprawnym. inne stany lub jurysdykcje federalne mog¹ mieæ podobne przepisy. Skontaktuj siê z producentem wyposa¿enia oryginalnego, sprzedawc¹ detalicznym lub hurtowym, aby otrzymaæ gasik iskier zaprojektowany dla uk³adu wydechowego zainstalowanego w tym silniku. Konserwacja, wymiana lub naprawa urz¹dzeñ i systemów przeznaczonych do kontroli emisji spalin mo¿e byæ wykonywana przez dowolny warsztat naprawy silników lub osobê indywidualn¹. Jednak, aby uzyskaæ "bezp³atny" serwis urz¹dzeñ kontroli emisji spalin, czynnooeæ tam musi byæ wykonywana przez autoryzowanego sprzedawcê fabrycznego. Przed dokonywaniem regulacji lub napraw · Roz³¹czyæ akumulator przy zacisku ujemnym (tylko w przypadku silników z rozrusznikiem elektrycznym). Nie wolno manipulowaæ sprê¿ynami, ciêgnami lub innymi czêoeciami regulatora obrotów w celu zwiêkszenia prêdkooeci obrotowej silnika. Czêoeci zamienne musz¹ byæ takie same i musz¹ zostaæ zamontowane w takim samym po³o¿eniu jak czêoeci oryginalne. Nie wolno uderzaæ w ko³o zamachowe m³otkiem lub innymi twardymi przedmiotami, poniewa¿ ko³o mo¿e póYniej rozpaoeæ siê w czasie pracy silnika. Skontrowaæ t³umik (I, Rysunek 1) pod k¹tem pêkniêæ, brakuj¹cego wyposa¿enia lub innych uszkodzeñ...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2.48 BA jest łatwy w użyciu?

206 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BRIGGS & STRATTON 2.48 BA jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

55672122823261865
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.09
= 2.83

Przeciętny wynik wynosi 7.09, a średnia różnica 2.83.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2.48 BA jest bardzo wydajny?

206 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BRIGGS & STRATTON 2.48 BA jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

754916242123212452
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.87
= 2.80

Przeciętny wynik wynosi 6.87, a średnia różnica 2.8.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2.48 BA jest solidny i wytrzymały?

206 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz BRIGGS & STRATTON 2.48 BA jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

655111625920282853
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.98
= 2.83

Przeciętny wynik wynosi 6.98, a średnia różnica 2.83.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2.48 BA ma dobry stosunek ceny do jakości?

206 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

10431016241622221762
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.91
= 2.93

Przeciętny wynik wynosi 6.91, a średnia różnica 2.93.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.