25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników BOSCH KIV34X20Dzięki nieocenionej bazie danych, 12 opinii o BOSCH KIV34X20, Diplotop porównuje BOSCH KIV34X20 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla BOSCH KIV34X20.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne BOSCH
Najpopularniejsze produkty BOSCH
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o BOSCH KIV34X20

Według użytkowników, BOSCH KIV34X20 jest względnie przyjazny użytkownikowi.Przeciętnie użytkownicy są usatysfakcjonowani niezawodnością produktu., Ale użytkownicy mają bardzo różne zdania. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między BOSCH KIV34X20 i innymi produktami.

Wydajność została oceniona przez użytkowników jako średnia., Ale opinia użytkowników jest bardzo zróżnicowana. Użytkownicy uznali, że produkt jest bardzo drogi w stosunku do jego możliwości Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla BOSCH KIV34X20 przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
- Przy nastêpnym praniu zmniejszyæ iloæ rodka pior¹cego. - Czy wszystkie nó¿ki s¹ stabilnie zamocowane na pod³odze? Zabezpieczenie nó¿ek pralki -> Instrukcja ustawiania, Strona 5. - Czy zosta³y usuniête wszystkie zabezpieczenia transportowe? Usuwanie zabezpieczeñ transportowych -> Instrukcja ustawiania, Strona 4. - Zanik zasilania pr¹dem? - Zadzia³a³ bezpiecznik? W³¹czyæ bezpiecznik/wymieniæ na nowy. - Jeli usterka ponownie wyst¹pi, nale¿y wezwaæ serwis. - Brak usterki system kontroli wywa¿enia bêbna kilkakrotnie rozdziela bieliznê. - Nie jest to usterka aktywny jest system kontroli piany -> Strona 5. - Zdarza siê, ¿e rodki bez zawartoci fosforatu pozostawiaj¹ nierozpuszczalne w wodzie lady. - Wybraæ funkcjê P³ukanie lub wyszczotkowaæ bieliznê po wypraniu. Bêben pralki Drzwiczki pralki powinny zawsze byæ otwarte, aby bêben móg³ wyschn¹æ. lady rdzy nale¿y usuwaæ rodkiem czyszcz¹cym bez chloru, nie nale¿y stosowaæ drucianych g¹bek. Poluzowaæ opaskê zaciskow¹, ostro¿nie wyci¹gn¹æ w¹¿ odprowadzaj¹cy wodê 2. (resztki wody). Wyczyciæ w¹¿ odprowadzaj¹cy wodê i króciec syfonu. W³o¿yæ w¹¿ odprowadzaj¹cy wodê w syfon i zabezpieczyæ miejsce po³¹czenia opask¹ zaciskow¹. Instrukcja obs³ugi 4,5 kg 2,5 kg 2,0 kg Usuwanie kamienia W pralce nie mo¿e znajdowaæ siê bielizna! Nie jest to konieczne przy prawid³owym dozowaniu rodka pior¹cego. Stosowaæ siê do zaleceñ producenta rodka do usuwania kamienia. Sito w dop³ywie wody Pozbawienie cinienia wody w wê¿u dop³ywowym: Zamkn¹æ kurek dop³ywu wody! Wybraæ dowolny program prania (z wyj¹tkiem programów Wirowanie/Odpompowanie. Nacisn¹æ przycisk Start. Pozostawiæ program uruchomiony na ok. 40 sekund. Ustawiæ programator w pozycji Wy³. Wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazka sieciowego...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy KIV34X20 jest łatwy w użyciu?

12 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BOSCH KIV34X20 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

10201001313
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.50
= 3.40

Przeciętny wynik wynosi 6.5, a średnia różnica 3.4.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy KIV34X20 jest bardzo wydajny?

12 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BOSCH KIV34X20 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

10020300312
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.17
= 3.02

Przeciętny wynik wynosi 6.17, a średnia różnica 3.02.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy KIV34X20 jest solidny i wytrzymały?

12 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz BOSCH KIV34X20 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

10120001322
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.42
= 3.30

Przeciętny wynik wynosi 6.42, a średnia różnica 3.3.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy KIV34X20 ma dobry stosunek ceny do jakości?

12 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

10111003302
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.17
= 3.05

Przeciętny wynik wynosi 6.17, a średnia różnica 3.05.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.