25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300Dzięki nieocenionej bazie danych, 420 opinii o AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300, Diplotop porównuje AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne AEG-ELECTROLUX
Najpopularniejsze produkty AEG-ELECTROLUX
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300

Przeciętnie użytkownicy uważają, że łatwość obsługi AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300 jest na dobrym poziomie.Nabywcy uważają, że produkt nie wyróżnia się niezawodnością ani odpornością., Ale opinia użytkowników jest bardzo zróżnicowana. Jeśli chcesz się upewnić, że AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300 spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Użytkownicy uważają produkt za całkiem wydajny., Ale nie wszyscy tak uważają. Użytkownicy uważają, że produkt jest oferowany we właściwej cenie Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
3, k). 0 Nastêpnie naciskaæ wielokrotnie przycisk ,,Ilooeæ mielonej kawy" (rys. 3, c) , a¿ do ustawienia okreoelonej uprzednio twardooeci wody. Po zwolnieniu przycisku ,,Odwapnianie" ustawiona wartooeæ zostanie zapamiêtana. WskaYnik zmienia siê ponownie na ilooeæ mielonej kawy. Ustawiona twardooeæ wody jest wskazywana w podany ni¿ej sposób: Stopieñ twardooeci 1 Stopieñ twardooeci 2 Stopieñ twardooeci 3 Stopieñ twardooeci 4 4. 5 Ustawianie twardooeci wody Po pierwszym uruchomieniu lub przy zmianie jakooeci wody, urz¹dzenie nale¿y ustawiæ na w³aoeciw¹ twardooeæ wody, odpowiadaj¹c¹ twardooeci wody z lokalnego ujêcia. W tym celu nale¿y u¿yæ do³¹czonych pasków do oceny twardooeci wody lub poinformowaæ siê u lokalnego dostawcy. Okreoelenie stopnia twardooeci wody 0 Zanurzyæ pasek testowy na ok. 1 sekundê w zimnej wodzie. Strz¹sn¹æ nadmiar wody i okreoeliæ stopieñ twardooeci wody na podstawie liczby zabarwionych na ró¿owo pól. Brak lub jedno ró¿owe pole: Stopieñ twardooeci 1, woda miêkka do 1,24 mmol/l, wzgl. do 7° wg. normy DIN, wzgl. do 12,6° we francuskiej skali twardooeci Dwa ró¿owe pola: Stopieñ twardooeci 2, woda oerednio twarda do 2,5 mmol/l, wzgl. do 14° wg. normy DIN, wzgl. do 25,2° we francuskiej skali twardooeci 72 o 3 Sprawdzanie ustawionego stopnia twardooeci wody: Przy w³¹czonym urz¹dzeniu obróciæ pojemnik na kawê ziarnist¹ do po³o¿enia ,,Kawa ziarnista". Nacisn¹æ i przytrzymaæ wcioeniêty przycisk ,,Czyszczenie" (rys. 3, k). Teraz mo¿na rozpoznaæ ustawiony stopieñ twardooeci wody. Urz¹dzenie jest ustawione fabrycznie na oeredni¹ mia³kooeæ mielenia. Wskazówki dotycz¹ce mia³kooeci mielenia mo¿na znaleYæ w czêoeci ,,Ustawianie mia³kooeci mielenia", strona 77. 0 Odchyliæ pokrywê pojemnika na kawê i wype³niæ go oewie¿¹ kaw¹ ziarnist¹ (rys. Nastêpnie zamkn¹æ pojemnik. Uwaga! Nale¿y upewniæ siê, czy do 1 pojemnika na kawê nie dosta³y siê ¿adne cia³a obce, np. kamyki...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy CAFE PERFETTO CP3300 jest łatwy w użyciu?

420 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

152715254441495633133
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.25
= 2.68

Przeciętny wynik wynosi 7.25, a średnia różnica 2.68.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy CAFE PERFETTO CP3300 jest bardzo wydajny?

420 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1651116185445495339114
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.01
= 2.74

Przeciętny wynik wynosi 7.01, a średnia różnica 2.74.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy CAFE PERFETTO CP3300 jest solidny i wytrzymały?

420 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1871017314750416333103
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.80
= 2.79

Przeciętny wynik wynosi 6.8, a średnia różnica 2.79.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy CAFE PERFETTO CP3300 ma dobry stosunek ceny do jakości?

420 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

215515235131525545117
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.08
= 2.80

Przeciętny wynik wynosi 7.08, a średnia różnica 2.8.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.