25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników ACER ASPIRE M3985Dzięki nieocenionej bazie danych, 32 opinii o ACER ASPIRE M3985, Diplotop porównuje ACER ASPIRE M3985 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla ACER ASPIRE M3985.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne ACER
Najpopularniejsze produkty ACER
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o ACER ASPIRE M3985

Użytkownicy ACER ASPIRE M3985 oceniają go jako bardzo przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uznali produkt za bardzo niezawodny., Co więcej, większość użytkowników podziela tą opinię. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między ACER ASPIRE M3985 i innymi produktami.

Zdaniem nabywców, produkt jest bardzo wydajny., Użytkownicy niemalże są zgodni w tej kwestii. Przeciętny Kowalski uznał, że produkt wart jest swojej ceny Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla ACER ASPIRE M3985 przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
maj¹c na wzglêdzie Wasze bezpieczeñstwo podajemy Wam poni¿sze zalecenia , które nale¿y uwa¿nie przeczytaæ. • W razie usterek nie nale¿y w ¿adnym wypadku próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci urz¹dzenia, aby samemu je naprawiaæ. • Nie jest przewidziane aby urz¹dzenie by³o u¿ywane przez osoby (równie¿ dzieci) niesprawne fizycznie i umys³owo, przez osoby bez doœwiadczenia lub bez znajomoœci urz¹dzenia chyba, ze pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za jego bezpieczeñstwo jak równie¿ bez otrzymania instrukcji wstêpnych co do jego u¿ytku. Nie dopuœciæ aby dzieci bawi³y siê urz¹dzeniem. PL Ogólne zasady bezpieczeñstwa • Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone jest do nieprofesjonalnych zastosowañ domowych. • Nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia poza domem, nawet jeœli miejsce to jest chronione daszkiem, gdy¿ wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne. • W celu przenoszenia urz¹dzenia nale¿y zawsze korzystaæ z odpowiednich uchwytów umocowanych po bokach piekarnika. • Nie dotykaæ pralki stoj¹c przy niej boso lub gdy rêce czy stopy s¹ mokre lub wilgotne. • Urz¹dzenie przeznaczone jest do pieczenia potraw jedynie przez osoby doros³e i zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej ksi¹¿eczce. • Podczas u¿ytkowania urz¹dzenia elementy grzewcze oraz niektóre elementy drzwi piekarnika mocno nagrzewaj¹ siê. Uwa¿aæ, aby nie dotkn¹æ tych czêœci i by dzieci nie zbli¿a³y siê do piekarnika. • Nale¿y zawsze sprawdziæ, czy pokrêt³a znajduj¹ siê w pozycji “l”/“¡” , kiedy urz¹dzenie nie jest u¿ywane; • Nie wyci¹gaæ wtyczki z gniazdka trzymaj¹c kabel ale tylko trzymaj¹c za wtyczkê. • Nie czyœciæ ani nie wykonywaæ czynnoœci konserwacyjnych bez uprzedniego od³¹czenia wtyczki od sieci elektrycznej...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy ASPIRE M3985 jest łatwy w użyciu?

32 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ACER ASPIRE M3985 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

01002244757
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.56
= 2.14

Przeciętny wynik wynosi 7.56, a średnia różnica 2.14.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy ASPIRE M3985 jest bardzo wydajny?

32 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ACER ASPIRE M3985 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00011419457
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.59
= 1.92

Przeciętny wynik wynosi 7.59, a średnia różnica 1.92.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy ASPIRE M3985 jest solidny i wytrzymały?

32 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz ACER ASPIRE M3985 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00003149366
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.56
= 1.82

Przeciętny wynik wynosi 7.56, a średnia różnica 1.82.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy ASPIRE M3985 ma dobry stosunek ceny do jakości?

32 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00012246548
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.59
= 2.00

Przeciętny wynik wynosi 7.59, a średnia różnica 2.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.